www.rottka.pl --> Statut Pomorskiej Fundacji "ROTTKA"

Pomorska Fundacja Rottka
KRS: 0000264192
REGON: 220298294
NIP: 585-14-26-492
80-236 Gdańsk,
Aleja Grunwaldzka 5
tel. 603 039 243
E-mail: fundacja@rottka.pl

Statut Pomorskiej Fundacji "ROTTKA"

(Tekst jednolity kwiecień 2013 roku)
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Pomorska Fundacja ROTTKA w Sopocie, zwana dalej Fundacją działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r., nr 46, poz. 203 wraz z późn. zm.), aktu notarialnego z dnia 30 sierpnia 2006 roku, Repertorium A nr 4309/006, zawartym w Kancelarii Notarialnej Pani Notariusz Janiny Tyszer w Gdańsku, przy Alei Grunwaldzkiej nr 92U98/16 oraz niniejszego statutu
§ 2
1. Fundacja jest osobą prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Sopot.
§ 3
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§ 4
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 5
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
Rozdział II
MAJĄTEK FUNDACJI
§ 6
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Fundusz założycielski Fundacji obejmuje 10 000 zł w gotówce wniesione następująco przez:
 • Katarzyna Tomasik - Borkowska w kwocie 6 000 zł.
 • Sławomir Tomasik w kwocie 4 000 zł.
3. Fundacja może czerpać dochody także z następujących źródeł:
 • darowizn osób fizycznych i prawnych oraz organizacji komitetów dobroczynnych, tak z kraju jak i z zagranicy;
 • spadków i zapisów;
 • zbiórek i imprez publicznych;
 • majątku ruchomego i nieruchomości;
 • działalności gospodarczej i inwestycyjnej Fundacji prowadzonej zgodnie ze Statutem.
4. Fundacja nie może:
 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane w dalszych punktach Statutu "osobami bliskimi",
 2. przekazać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków organów Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe,
§ 7
Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celu statutowego, jak również na działalność gospodarczą.
Rozdział III
CELE, ZASADY, METODY I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 8
 1. Cele Fundacji są następujące:
  • wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt oraz wspieranie placówek świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym,
  • otaczanie pomocą zwierząt krzywdzonych, porzuconych i umieszczanie ich w noclegowniach lub schroniskach,
  • działalność adopcyjna,
  • propagowanie humanitarnego i zgodnego z prawem traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką,
  • przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa, przemocy i bestialstwa wobec zwierząt,
  • propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt.
 2. Fundacja realizuje swoje cele przez nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w zakresie:
  1. aktywnej postawy mającej na celu zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami, bezpośrednie działanie w ich obronie i niesienie im pomocy, współpracy z jednostkami oświatowymi w kontekście wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego traktowania zwierząt, oraz współdziałania z właściwymi instytucjami tj. Policją, Strażą Miejską, administracją publiczną m.in. w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt, występowania z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenia w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych (94.99.Z)
  2. propagowania, wspierania i prowadzenia niewielkich noclegowni, przytulisk, domów tymczasowych, schronisk dla zwierząt oraz działalności adopcyjnej, mającej na celu poszukiwanie bezpiecznego i przyjaznego schronienia lub domu dla zwierząt, (01.62.Z)
  3. kompleksowego i fachowego leczenia zwierząt, a także realizowania programu kastracji i sterylizacji oraz działania na rzecz regulacji populacji w tym propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji zwierząt oraz przeciwdziałania nie koncesjonowanemu rozmnażaniu zwierząt nie gospodarczych (towarzyszących), (75.00.Z)
  4. działalności wydawniczej w zakresie propagowania celów fundacji, organizowania akcji edukacyjnych, (58.19.Z)
  5. zbierania środków finansowych i rzeczowych dla Fundacji z przeznaczeniem na realizację jej statutowych celów wspierania działalności innych organizacji, instytucji i osób zajmujących się ochroną zwierząt (88.99.Z),
  6. doradztwo w zakresie pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej i prawnej dla osób poszkodowanych w wyniku pogryzień przez psy,
  7. pomoc materialną, w szczególności dofinansowanie kosztów leczenia, terapii, rehabilitacji, sprzętu medycznego i inwalidzkiego osobom, w szczególności dzieciom poszkodowanym w wyniku pogryzienia przez psy,
  8. działalność szkoleniową w szczególności organizację, dofinansowanie szkoleń umożliwiających poszkodowanym osobom w wyniku pogryzienia przez psy przekwalifikowanie zawodowe (85.59.B),
  9. działalność oświatową w zakresie wzmocnienia poszanowania zasad koegzystencji ze zwierzętami poprzez reklamę społeczną, działalność wydawniczą, organizowanie imprez, sympozjów i zebrań naukowych,
  10. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa ludzi w kontaktach ze zwierzętami oraz pomocy ofiarom pogryzień,
  11. realizację marzeń dzieci, które ucierpiały w wyniku pogryzienia przez psa,
  12. organizowanie społecznych kampanii na rzecz adopcji zwierząt ze schroniska (plakaty, konkursy, wystawy fotograficzne),
  13. popularyzację treści zawartych w Ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21. sierpnia 1997r.
§ 9
 1. Naczelnymi Organami Fundacji są:
  1. Zgromadzenie Fundatorów
  2. Zarząd Fundacji.
Rozdział IV
RADA FUNDACJI
§ 10
 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, mogą natomiast otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu
 4. Członkiem Rady Fundacji nie może zostać osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 11
 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z minimum trzech członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada w drodze jednogłośnie podjętej uchwały.
 4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 5. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 6. Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady i następuje w przypadku istotnego naruszenia przez członka Rady postanowień Statutu.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji członka lub śmierci członka Rady.
§ 12
 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu złożony na piśmie.
 3. W razie nieobecności Przewodniczącego, zebrania Rady zwołuje i przewodniczy im Wiceprzewodniczący Rady.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub, pod jego nieobecność, Wiceprzewodniczącego.
§ 13
Do Rady Fundacji należy:
 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
 2. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji lub istotnego naruszenia przez członka Zarządu postanowień Statutu.
 3. Ocena pracy Zarządu Fundacji.
 4. Występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
 5. Opiniowanie spraw przedłożonych jej przez Zarząd.
 6. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
 7. Opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
 8. Kontrolowanie prawidłowości działalności statutowej Fundacji.
 9. Dokonywanie kontroli finansowej Fundacji.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych przez statut do kompetencji Rady.
§ 14
 1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 4 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.
 2. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu wybierany spośród Członków Zarządu.
§ 15
 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Fundacji.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają:
  1. Prezes Zarządu jednoosobowo,
  2. dwaj Członkowie Zarządu, albo Członek Zarządu i pełnomocnik Zarządu łącznie.
§ 16
Do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji należy:
 1. Uchwalanie programów działania Fundacji i planów jej realizacji.
 2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji i udzielanie pełnomocnictw.
 3. Sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji.
 4. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów.
 5. Uchwalanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji.
 6. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.
 7. Tworzenie i likwidacja oddziałów i określanie zakresu ich działania w ramach Fundacji.
 8. Podejmowaniu uchwał o przystąpieniu bądź wystąpieniu Fundacji do innej organizacji.
 9. Ustalenie regulaminów wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe.
 10. Ustanawianie tytułów honorowych i innych wyróżnień oraz uchwalanie regulaminu ich przyznawania osobom i innym podmiotom zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację.
 11. Uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania majątkiem i działalności finansowej.
 12. Decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i ustalenie liczby stałych pracowników.
 13. Ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu.
§ 17
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą jego rezygnacji, śmierci bądź odwołania.
Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 18
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową względem działalności pożytku publicznego :
  • Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych (PKD 10.92.Z)
  • Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z)
  • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
  • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z)
  • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z)
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
  • Przetwarzanie danych zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
  • Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
  • Reklama (73.1)
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
  • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)
  • Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
  • działalność usługową związaną z opieką nad zwierzętami domowymi w zakresie wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, pilnowania i tresury, (96.09.Z)
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie wyodrębnionych organizacyjnie zakładów lub zakładu, na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.
§ 19
Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego oraz nabywać względnie zbywać udziały i akcje w spółkach kapitałowych.
§ 20
Dla realizacji swoich celów Fundacja może również, na podstawie odrębnych umów, wspierać lub współuczestniczyć w zbliżonej z jej celami, działalności innych fundacji i podmiotów.
§ 21
Dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn przeznacza się wprost na realizację celów statutowych Fundacji, chyba że testator lub darczyńca postanowi co innego.
§ 22
 1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Uchwała Zarządu w przedmiocie zmiany statutu Fundacji wymaga opinii Rady Fundacji.
Fundacja może ulec likwidacji jedynie w razie:
 • osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona, lub
 • wyczerpania środków finansowych i majątku.
Zarząd
  |   Pobierz plik [ 197 kb ]  |   

Prawa autorskie   Pomorska Fundacja Rottka ©  2007 - 2019   Ochrona danych
Online  18